Menüü
Haridusjuhi värbamise käsiraamat

vaata siit

Heateo Haridusfond


Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad eesmärgiga anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. 


Meie peamised fookused on:

● koolijuhtimise kvaliteet,
● õpetajate järelkasv,
● õppima õppimine.


Haridusfond otsib algatusi, mis suudavad nendes teemades muutust luua. Omalt poolt pakume tugevamatele ettevõtmistele toetust nii teadmiste, võrgustiku kui finantside näol. Meie jaoks on oluline, et käivitatavate programmide tulemused oleksid mõõdetavad ning neil oleks selge kasvupotentsiaal.


Töötame pidevalt erinevate haridusvaldkonna liidritega selle nimel, et Eesti koolidest saadav haridus oleks jätkuvalt kvaliteetne ja noortele piisavalt mitmekülgne, et tuleviku väljakutsetega hakkama saada.


Heateo Haridusfondi juhib ja algatusi nõustab Heateo Sihtasutus, millel on pikaajaline kogemus mõjusate algatuste toetamisel.
Ootused algatustele


Heateo Haridusfond otsib koostööd tegema algatusi, millel on potentsiaal olemasolevat haridussüsteemi heas mõttes raputada ja järgmisele tasemele aidata. Otsime ideid ja meeskondi, mis tegelevad mõne eelpool loetletud fookusteemaga ning:


● on suure kasvupotentsiaaliga ja/või uuenduslikud,
● tegutsevad teaduspõhiselt ja mõõdavad oma tulemusi ja/või mõju,

● kus on tugev eestvedaja ja meeskond,

● omavad jätkusuutlikku plaani fondi toetuse lõppemisel.


Meie soov on ehitada rahastuse saanud algatustega tugev side ja partnerlus, kusjuures fondi rahaline toetus võib olla nii ühekordne kui pikaajaline. Heateo Haridusfondil ei ole kindlaid taotlusvoore või -vorme. Nägemust teie ideest ja selle hetkeseisust ootame aastaringselt ning esimese sammuna palume vastuseid all lingis olevatele küsimustele.

Meiega võib julgesti ühendust võtta ka enne küsimustele vastamist, kirjuta Kadrile: kadri@heategu.ee.

Anna meile oma ideest teada Ukraina sõjapõgenike haridustee jätkamine Eestis

Suunasime 5% fondi vahenditest ehk 100 000 eurot Ukraina laste haridustee jätkamiseks ning nende paremaks sulandumiseks Eesti haridussüsteemi. Ootasime kandideerima algatusi, millel on:

● mõjus lahendus Ukrainast tulnud laste haridustee toetamiseks;
● võimalikult suur sihtrühm;
● konkreetne plaan abivajajateni jõudmiseks;
● võimekas meeskond;
● loogiliselt põhjendatud eelarve.

TOETATUD ALGATUSED

Mis saab esitatud ideedest?

Süveneme kõigisse esitatud ideedesse ning analüüsime neid nii fondi fookusteemade kui kriteeriumite vaates. Kuid nagu meil pole kindlaid taotlusvoore, pole meil ka ühtset viisi esitatud ideede läbitöötamiseks. Mõnikord kaasame teisi partnereid või algatusi, mõnikord väliseid eksperte. Mõnikord võtab see vähem aega, teinekord rohkem. Anname kindlasti kõigile ideedele tagasisidet!


Põhjaliku protsessi tõttu tuleb arvestada, et taotluse esitamisest positiivse toetusotsuseni võib minna 3-6 kuud, sealhulgas palume fookuses olevatelt algatustelt vähemalt kaks kohtumist idee paremaks ning terviklikuks mõistmiseks.

Pakume toetuse saanud algatustele seatud sihtide saavutamisel ka sisulist abi: näiteks muutuse teooria kirjeldamisel ja mõjuindikaatorite loomisel, kommunikatsioonis, juriidikas ning läbirääkimistel erinevate partneritega.

Toetatud algatused

ASÕP

ASÕP tegutseb selle nimel, et iga koolitund saaks kvaliteetselt asendatud. Selleks viiakse kokku asendamise vajadusega koolid ja asendusõpetajana töötada soovivad inimesed. 
Heateo Haridusfondi toel loob ASÕP rakenduse, mille toel laieneda aastaks 2021 üle-eestiliseks ning asendada vähemalt 2500 tundi kuus. http://asendusopetaja.ee

Kuva rohkem Kuva vähem

Noored Kooli

Noored Kooli töötab selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Kaheaastase arenguprogrammi osalejad töötavad koolis õpetajana ja arenevad haridusvaldkonna süsteemseteks eestvedajateks.
Heateo Haridusfondi toel kahekordistab Noored Kooli oma osalejate arvu 10 õpetaja võrra aastas, aastaks 2021 50 õpetajani.
www.nooredkooli.ee

Kuva rohkem Kuva vähem

Haridusjuhtide praktikaprogramm

Haridusjuhtide praktikaprogrammi sihiks on luua pikaajaline süsteemne programm, kus haridusvaldkonna tippjuhid saaksid õppida erasektori tippjuhtidelt ja vastupidi. Programm kestab kokku viis kuud, millest esimese osa on koolijuht täisajaga mõnes innovaatilises ettevõttes ning teise osa rakendab saadud teadmisi koolis.

Kuva rohkem Kuva vähem

Häirekell

Häirekella sihiks on vähendada õpingute katkestamist gümnaasiumis. Selle jaoks loob mõttekoda Praxis koolide õppeinfosüsteemide andmete põhjal lahenduse, et võimalikult vara märgata koolist väljalangemisriskis õpilast ning seejärel käitumisteaduste abil õigeaegselt sekkuda.
Kui täna katkestab igal aastal oma haridustee või jääb klassikursust kordama kuni 3000 õpilast, siis Heateo Haridusfondi toel on eesmärk selle märgatav vähendamine.

Kuva rohkem Kuva vähem

99math

99math eesmärk on innustada lapsi matemaatikaülesandeid lahendama ja selles paremaid tulemusi saama. 99math veebiplatvormi kasutavad õpetajad koos õpilastega tunnis matemaatikateemade harjutamisel, saades ka tagasisidet õpilase edasijõudmise kohta. Heateo Haridusfondi väikeosaluse strateegiline eesmärk on, et rakendus jääks ka edaspidi Eestis kasutatavaks.

Kuva rohkem Kuva vähem

HK Unicorn Squad

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Meie visioon on kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu 7–14aastaste tüdrukute seas. Heateo Haridusfond toetab HK Unicorn Squad'i tegevuskulusid ja ühtlustamist tehnoloogiaõpetuse vajadustega.

Kuva rohkem Kuva vähem

Codesters.club

Codesters.club on digilahenduste arendusprogramm gümnaasiumiõpilastele, mille eesmärk on pakkuda tuleviku jaoks olulisi tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskuseid, arendada loovust ning õppida meeskonnatööd. Kolme aasta pikkuse IT-hariduse õppeprogrammiga soovitakse aasta-aastalt kasvada, et võimalikult suurel osal uuest põlvkonnast oleks olemas digikirjaoskus, mis võimaldab luua kasutajakeskseid lahendusi kõikvõimalikes eluvaldkondades.

Kuva rohkem Kuva vähem

kood/Jõhvi

2021. aasta sügisel avati Jõhvis uudne praktilist täiendharidust pakkuv tehnoloogiakool täiskasvanutele kood/Jõhvi, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate järele. Õppetöö põhineb suuresti grupitööl ja suur rõhk on probleemilahendusoskuse arendamisel. Õpe on 100% praktiline ja projektipõhine, üles ehitatud mänguliselt ja loob õppijale täiesti isikupärase õppekogemuse. Õppekava suunad on andmebaasid, võrgud, tarkvararakendused ja -liidesed ning kasutajakogemuse disain.

Kuva rohkem Kuva vähem

Tagasi Kooli e-õppekäigud

E-õppekäikude eesmärgiks on tõsta 1.-12. klasside õpilaste teadlikkust erinevatest töömaailma võimalustest.

Kuva rohkem Kuva vähem

ALPA Kids

Kultuuripõhine, hariv ja mänguline mobiilirakendus Eesti eelkooliealistele lastele, nende vanematele ja lasteaednikele.

Kuva rohkem Kuva vähem

Videoprojekt

Videoprojekti eesmärk on reaalainete õppimise toetamiseks kvaliteetse videosisu loomine, et see oleks abiks nii distantsõppe ajal kui ka tunnisisu rikastamisel. Pilootprojekti raames valmis näidisvideo, mis selgitas ühte teemat 8. klassi füüsika õppekavast.

Kuva rohkem Kuva vähem

Koolijuhtide värbamise pilootprojekt

Omavalitsuste toetamine professionaalse värbamispartneriga, kes kasutab koolijuhtide värbamisel erasektori parimaid praktikaid. Läbimõeldud protsessi tulemusena saab koolipidaja tugevad kandidaadid, kelle hulgast langetada teadlik valik, arvestades oma eesmärki ja kandidaatide profiile.

Kuva rohkem Kuva vähem

Haridusjuhtide karjääri- ja kompetentsimudel

Koostöös Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Fontesega on loodud sidus ja rakendatav haridusjuhtide karjääri- ja kompetentsimudel, mis hõlmab haridusjuhi karjääriteed alates õppeasutuse juhiks pürgimisest kuni “elu pärast” haridusjuhi ametit. Mudel toetab haridusjuhte, koolipidajaid ja haridusjuhtide arengu eest vastutavaid osapooli nii värbamisel, juhtide arendamisel kui ka karjääritee planeerimisel.

Kuva rohkem Kuva vähem

Õpetajate teekonna uuring

Rakendusliku Antropoloogia Keskus ja Statistikaamet viisid läbi uuringud, mille eesmärk on mõista erinevaid õpetajaks saamise teekondasid ning selgitada välja õpetajahariduse ning -kutse omandamisega seonduvad valukohad.

Kuva rohkem Kuva vähem

Praktikal

Praktikal on loodusainete õpetamise ökosüsteem, mis võimaldab õpetada loodusaineid läbi praktiliste tegevuste. Praktikal pakub koolile terviklahendust, mis hõlmab nii katsevahendite komplekte, õppe- ja juhendmaterjale kui interaktiivset tarkvara.

Kuva rohkem Kuva vähem

Arengusammud

Veebipõhine programm, mis aitab õpetajatel personaalse õpipartneri toel professionaalselt areneda.

Kuva rohkem Kuva vähem

Noored Kooli

SA Noored Kooli käivitas Heateo Haridusfondi toel uhiuue õpiringide programmi, mille käigus õpivad õpetajad oma õpilaste õppimisoskusi edendama. 2022/2023 õppeaasta eesmärk on piloteerida programmi 5 koolis.

Kuva rohkem Kuva vähem

Edumus School

Edumus School pakub keskkoolinoortele distantsõppes põnevaid ja praktilisi valikainete kursuseid, mida õpetavad oma ala professionaalid. Edumus Schoolis saavad noored õppida 21. sajandi oskusi ja neid oma koolis valikainena arvestada.

Kuva rohkem Kuva vähem

Fondi toetajad

Heateo Haridusfondi idee algatajateks on Taavet Hinrikus, Martin Villig, Wise, Bolt. 

Alari Aho
Priit Alamäe
Riivo Anton

Viljar Arakas 
Ahti Heinla
Martin ja Terje Henk
Taavet Hinrikus
Monica ja Ott Kaukver

Gerri Kodres
Kaarel Kotkas
Oliver Leisalu
Alvar Lumberg
Märt Lume
Anastassia ja Alar Mäerand
Martin Mägar
Meelis Niinepuu
Veljo ja Piret Otsason
Kairi Pauskar
Andrus Purde

Andres Rätsepp
Tõnu Runnel
Ragnar Sass
Riho Taba
Martin ja Helen Tajur

Annika Tallinn
Hannes Tamjärv

Kaisa ja Taavi Tamkivi
Kalev Tanner
Sten Tikk
Priit ja Kärtu Vaikmaa
Markus Villig
Mari-Liis ja Martin Villig
Edumeel
Taavet + Sten

Toetamise huvi või küsimuste korral kirjutage pirkko@heategu.ee

Heateo Haridusfondi materjalid ja meediakajastus

Publikatsioonid:
Uudised ja kajastused:

Haridusjuhtide praktikaprogrammi intervjuud (2022):

Haridusjuhtide praktikaprogrammi blogilood (2021):