Valminud on uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

25. mail andsid Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond haridus- ja teadusministeeriumile üle uue haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli, mis on abiks nii haridusjuhtide värbamisel, nende arendamisel kui ka edasisel karjääri planeerimisel.

Haridusjuhi kompetentsi- ja karjäärimudel kirjeldab, mida teevad ja oskavad väga head haridusjuhid ning kuidas peaks toimuma juhtide areng haridusvaldkonnas. Seda tööriista saab kasutada nii haridusjuht ise oma arengu ja karjääri planeerimisel kui ka haridusjuhtide tööandja ehk koolipidaja juhtide värbamisel, arendamisel ja järelkasvu kavandamisel. Lisaks annab kompetentsimudel riigiasutustele ja ülikoolidele hea baasi haridusjuhtidele mõeldud arenguprogrammide ja tasemeõppe arendamiseks.

Eesti Koolijuhtide ühenduse esimehe Urmo Uibolehe sõnul alustati mudelitega tööd, sest mõtestamist vajas olukord, kus koolijuht jõuab oma tööelus karjääriplatoole. “Samuti vajas ühtlustamist koolipidajate poolne tugi haridusjuhi arengu planeerimisel. Oluline on see, et koolijuhid ise panustavad oma professionaalsuse tagamisse, et meil oleksid ühtsed juhtimise standardid ning selge plaan, kuidas toetada ja arendada erinevates karjäärietappides koolijuhte üle Eesti,” rääkis Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht.

“Tänaste väljakutsetega toimetulek nõuab haridusjuhtidelt kõrgetasemelist juhioskuste rakendamist oma meeskondade toetamisel ja juhtimisel. Ühelt poolt peab haridusjuht ise suunama oma professionaalset arengut ning teisalt peavad teda kogu karjääri vältel toetama nii koolipidaja kui riik. Uuendatud kompetentsi- ja karjäärimudel on selleks vajalik tööriist. Ministeeriumi järgmiseks sammuks on mudelid ellu rakendada – luua rakenduskava, mille tegevused pakuvad vajalikku tuge pidajatele juhtide värbamisel, nende professionaalse arengu toetamisel ja töötulemuste hindamisel. Samal ajal tahame võimestada koolide pidajaid haridusasutuste juhtimise arendamise pideval eestvedamisel,” sõnas Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Mudeli väljatöötamise algatas koos Eesti Koolijuhtide Ühendusega Heateo Haridusfond, kelle jaoks on koolijuhtimise kvaliteet olnud fookuses fondi loomisest alates. “Usume kindlalt, et hea juhtimine mängib olulist osa nii õpetajate koolis püsimises kui õpilast toetava keskkonna kujundamises,” tõi välja Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge. “Kompetentsi- ja karjäärimudel annab selge raamistiku nii karjääri kui arengu planeerimiseks. Samuti aitab see kaasaegsetel juhtimispõhimõtetel haridussektoris tugevamini kanda kinnitada,” lisas Pirkko Valge.

Mudelite loomine kestis kaks aastat. Selle aja jooksul analüüsiti põhjalikult haridusjuhi tööd ning seda, kuidas toimub täna haridusjuhi arengu ja karjääri suunamine. Lisaks kaardistati haridusjuhtimiseks vajalikud kompetentsid. Vastvalminud mudeli kompetentse puudutav osa asendab kümme aastat tagasi loodud ja seitse aastat tagasi uuendatud koolijuhi kompetentsimudeli. Karjäärimudel puudus haridusvaldkonnas seni täielikult.

Fontese juhtivkonsultant Juta Palmeri kinnitusel on nii juhtimispraktikad kui ootused juhtidele arenenud kõigis valdkondades jõudsalt edasi ning kõikjal mõtestatakse juhtimist ümber. “Juhtide hindajate ja arendajatena nägime, et ka haridusjuhid vajavad uusi standardeid ja rollimudeleid. Karjääri- ja kompetentsimudel on kasulik töövahend arengu toetamiseks nii juhile kui tema tööandjale,” rääkis Juta Palmeri. Tema sõnul on iga kompetentsimudeli loomisel alati kõige suurem väljakutse see, et mudel hõlmaks valdkonda piisavalt pikaajaliselt, aga oleks ka dünaamiline, et muutuvate oludega kohaneda. Parim viis tasakaalu loomiseks on mudeli värskendamine teatud aja tagant.

Kui projekti alguses keskenduti üksnes üldhariduskoolide juhtidele, siis mudeli lõppversioon on rakendatav ka kutsehariduse ja alushariduse juhtide arengu planeerimiseks.

Karjääri- ja kompetentsimudeli loomise projekti käivitasid 2021. aastal Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond koostöös talendijuhtimise ettevõttega Fontes ning haridus- ja teadusministeeriumiga.

Vaata ka:

Jaga